OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Edilebilir Mi?17/08/2023

Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Göreviyle ilgili suç işlediği iddiasında olunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yürütülecek ceza kovuşturması, yetkili makamlardan alınacak soruşturma iznine bağlıdır. Anayasa'nın "Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır." şeklindeki 129. maddesiyle birlikte işbu işlemlerin anayasal sınırları çizilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında tesis edilecek işlemler ve yürütülecek süreç Anayasadaki düzenleme doğrultusunda, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilir.

Amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek olan işbu kanun, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. 

Göreviyle ilgili suç işlediği iddiasında olunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, soruşturma izni vermeye yetkili merciler aynı kanunun 3. maddesinde düzenlenmiş olup yetkisiz bir makam tarafından tesis edilen işlem hukuka aykırılığı nedeniyle iptal yaptırımına tabi olur. 

İzin vermeye yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yazılı şekilde öğrendiğinde en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağı bir ön inceleme başlatır. Zorunlu hallerde bir defaya mahsus olmak üzere süre on beş güne kadar uzatılabilir. İşbu süre içinde soruşturma izni vermek ya da vermemek hususunda bir karara varan yetkili merci, izne ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirir.

Soruşturma izni verilmesi halinde, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi yetkili merciin işbu kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde Danıştay İkinci Dairesi'ne veya Bölge İdare Mahkemesi'ne  itiraz edebilir. Burada başvurulması gereken makam, kanunun yollaması ile belirlenir. En geç üç ay içinde sonuçlanacak itirazlar hakkındaki kararlar ise kesindir. 

Görevi nedeniyle suç işlediği iddiasında olunan ve hakkında ceza kovuşturması doğacak memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, yetkili mercilerden alınacak soruşturma izninin olumlu olması halinde işbu karara yapacakları itiraz; süreye tabi olması, hareketsiz geçirilen süre sonunda kesinleşmesi, itiraz edilmesi halinde ise verilecek kararın kesin olması yönüyle geri dönülemez bir işlemdir. 

Taşıdığı kesinleşme sonucundan ötürü olumlu bir karar almayı gerektiren işbu itiraz işlemini alanında uzman bir avukat aracılığıyla yapmanızı tavsiye ederiz. 

Olgun Hukuk - Av. Ümit OLGUN
Tazminat - İdare - Ceza Hukuku Departmanı
Av. Rabia KIRAÇ - Stj. Öğr. Merve Safa DİNÇ

Blog Yazıları

+90 (332) 400 00 38

+90 (332) 400 00 48

+90 (332) 342 48 84

+90 (553) 048 68 12

info@olgun.av.tr

Fetih mah. Kültür cad. Nefer sok. Olgun Plaza No:1/b Posta Kodu: 42000 Karatay / KONYA