İcra ve İflas Hukuku Davaları

1 - İCRA HUKUKU NEDİR?

İcra Hukuku, bir diğer adı olan cebri icra; bir borcun devlet gücüyle, devlet eliyle tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Şüphesiz ki borçların iradi olarak, kendiliğinden ödenmesi esastır. Ancak borcunu rızası ile ödemeyen borçlulara karşı, alacaklılara devletin yardımını isteme hakkı tanınmıştır. Alacaklının, alacağını devlet gücüyle almasını sağlayan bu süreci düzenleyen hukuk dalı İcra Hukuku'dur.

Devlet, bahsedilen bu gücü icra organları ile yerine getirir. İcra organları alacaklının talebi üzerine, borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlunun mallarına el koyar, bu malları satar ve satış bedelinden alacaklıya alacağını öder. Ayrıca icra organları bu görevlerini yerine getirirken borçlu ile alacaklı arasındaki menfaatler dengesini de gözetmekle yükümlülerdir.

2 - İCRA DEPARTMANI OLARAK BİZLERE DÜŞEN GÖREV

İşte bahsedilen bu süreçler dahilinde, bizlere düşen görev; öncelikli olarak, borçlunun borcunu rızası ile yerine getirmesini sağlamaktır. Borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlulara karşı ise; devlet gücünün kullanması zorunlu hale gelmektedir. Devlet eliyle bu gücün kullanılması için; süreler göz önünde bulundurularak, herhangi bir mağduriyete mahal vermeden yetkili icra organlarına başvurulması gerekmektedir. İşte bu bahsedilen meşakkatli yolda atılacak adımlar, İcra Departmanımızca yakinen ve geciktirmeksizin yerine getirilmektedir.

3 - İCRA DEPARTMANIMIZ HAKKINDA

İcra departmanımız; alanlarında uzman ve dinamik avukatlarımız, borçlular ve alacaklılarla her daim iletişim halinde olan ofis ekibimiz ve sürekli olarak adliyede bulunan, işlemleri her an takip eden adliye takip ekibimizden oluşmaktadır.

İcra departmanımız 30 yılın verdiği tecrübeyle birlikte yüklü dosyaların altından hem müvekkilimize hem de tarafımıza sorumluluk getirmeden takip etmekte, Türk Borçlar Kanunu uyarınca vekilin sorumluluğu olan işini, özen yükümlülüğüne uygun olarak takip etmektedir. Bu noktada Ticari Davalara bakan departmanımızla uyumlu çalışarak yüklü icra dosyalarından sonra açılan ticari davaları da aktif şekilde yürüterek işlerimiz tamamlanmaktadır. Bu noktada siz değerli müşterilerimizin müracaatı halinde referans olarak ilgili dosyalarımız -müvekkillerimizin verdiği izin dahilinde- izah edilecektir.

4 - İCRA DEPARTMANIMIZIN İNCELEME ALANI

 

  • İcra Hukuku
  • Tasarrufun İptali Davaları
  • Konkordato Hukuku
  • Yeniden Yapılanma Hukuku
  • İcra-İflas Suçlarından oluşmaktadır.