OLGUN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıkça Sorulan Sorular
 • Tarım kredisi çekerken aynı zamanda tarım sigortası yapmak zorunda mıyım?+

  Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin temeli gönüllülük esasına dayanmaktadır, zorunlu değildir.

 • Kredi çekerken yaptırdığım hayat sigortasının süresi dolduğunda sözleşmeyi yenileme sorumluluğu kime aittir?+

  Sigorta sözleşmesini yenileme sorumluluğu kredi kullanana aittir. Kredi kuruluşu sadece yenilemeye ilişkin bildirim yapmaktan sorumludur.

 • Babam bankadan yüklü miktarda kredi çekmiş. Krediye ait herhangi bir sigorta sözleşmesi de yapılmamış. Mirasçı olarak çok zor durumdayım. Sonradan sigorta yaptırsam borçtan kurtulabilir miyim?+

  Öncelikle şunu belirtelim ki sigorta sözleşmesi rizikonun gerçekleştiği tarihte mevcut olmalıdır. Sonradan yapılan sözleşmenin sigortalıya hiçbir katkısı olmayacaktır. Kredi ile bağlantılı olarak yapılacak sigortalar konusunda ise, kredi sözleşmesi yapılmadan önce kredi kuruluşu tarafından yazılı olarak bilgilendirme yapılması gerekmektedir.  

 • Bankadan kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak zorunda mıyım?+

  Kanunen hiçbir zorunluluk bulunmamaktadır. Hatta tüketicinin yazılı talebi olmaksızın sigorta yaptırılamaz. Fakat krediyi çektikten sonra tüketicinin ölmesi halinde mirasçıların ciddi sıkıntılarla karşılaşması an meselesidir.

 • İcra takibini bizler aracılığıyla yapmanın avantajları nelerdir?+

  Hukukun her dalı gibi, İcra Hukuku da çok derindir ve kendine özgü ince detaylara sahiptir. Olgun Hukuk Bürosu İcra Departmanı olarak; yeterli sayıda tecrübeli avukatlarımız, stajyer avukatlarımız ve icra kâtibi çalışanlarımız ile icra takibi sürecinin her aşamasında mağduriyetinizi gidermek adına çalışmaktayız. Süreç hakkında sizleri bilgilendirmek, hali hazırda yaşamış olduğunuz mağduriyeti bir an önce gidermek adına süreci sizin adınıza en hızlı ve…

 • İcra takibine başlarken ödediğim parayı geri alabilir miyim?+

  İcra takibine başlarken ödenmesi gereken harçlar, borçlunun ödemesi gereken borcun üzerine eklenmektedir. Ayrıca icra takibi kapsamında yapılan masraflar olan; tebligat giderleri, haciz masrafları ve benzeri masraflar icra takibine konu borcun üzerine eklenmektedir. Kısacası, icra takibi kapsamında yapılan masraflar, borca eklenmekte; borç tahsil edilirken borçludan alınmaktadır.

 • İcra takibine başlamak ücrete tabi midir?+

  İcra takibine başlamak için; yargı harçları tarifesi uyarınca 2020 yılı için 54,40TL başvurma harcı ve takip çıktısı da dediğimiz asıl alacak, takibe girmeden önceki faiz, protesto masrafı, komisyon ücreti ve çek tazminatı gibi unsurları içeren bakiyenin binde 5’i (peşin harç) ödenmesi gerekmektedir. Peşin harç, daha sonra tahsil harcından düşülecektir.

 • İhtiyati haciz nedir?+

  Borçlunun borcunu ödememek adına mal varlığını kaçırmaya çalışacağı veyahut kendisinin kaçacağı hususunda şüpheler var ise bu husus bir dilekçe ile mahkemeye sunularak ihtiyati haciz kararı alınabilir. İhtiyati haciz, toplam alacak miktarının yüzde 10’u kadar teminat yatırılması şartı ile tebligat aşamaları olmadan, hızlı bir şekilde borçluya karşı haciz işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan bir prosedürdür. Bu prosedür ile, borçlunun mal kaçırmasına…

 • Borçluya ait olmayan bir mal haczedilebilir mi?+

  Kural olarak, borçlar şahsidir. Bir diğer deyişle; borç kim tarafından yapılmışsa ancak o sorumludur. Ancak yine unutulmamalıdır ki, borçluya ait olan bir malın; üçüncü kişi elinde olduğuna dair ispatlanabilecek bulgular varsa, üçüncü kişinin elindeki mal da haczedilebilir. Bu prosedüre ise istihkak denilmektedir. Başkasına ait bir borç yüzünden kendi malı haczedilen şahıslar, mutlaka istihkak iddiasında bulunmalıdır. Kanuni süreler içerisinde istihkak iddiasında…

 • Hacizli mal satın alınabilir mi?+

  Kural olarak, hacizli malların satılmasına bir engel yoktur. Ancak, hacizli olarak malı satın alan tarafın sorumluluğu devam etmektedir. Taşınır mallarda 6 ay, taşınmaz mallarda ise 1 yıllık haciz süreleri içerisinde; alacaklı, haczedilen malın satılarak paraya çevrilmesini talep edebilir. Bu olası durumda ise mal, hacizli olarak satın alan kişiden alınarak satılabilir.

 • Hacizlerin kaldırılması nasıl mümkündür?+

  Hacizlerin amacı, alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Hacizleri kaldırmanın ise en temel yolu, icra takibine konu borcun, icra masraflarının ve harçların tamamen ödenmesi durumudur. Ancak, icra takibinin tamamen ödenmesi durumunun dışında da hacizlerin kaldırılması mümkündür. Bu husus ise, alacaklının veya vekilinin hacizlerin kaldırılmasını talep etmesiyle mümkündür. Ancak hacizlerin kaldırılması talebine dair en önemli husus, tahsil harcı olarak adlandırılan…

 • Haczedilebilir mallar nelerdir?+

  Haciz işlemleri, borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacağın devlet gücü kullanılarak tahsil edilmesidir. Ancak borçluya ait olan her mal haczedilemez. Nelerin haczedilip nelerin haczedilemeyeceği hususu ise 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 82. maddede açıklanmıştır. Bu maddenin temel amacı; alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesinin sağlanması ve borçlunun temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır.

 • Haciz İşlemleri Nelerdir?+

  Haciz işlemleri, alacaklının; borcunu tahsil etmek amacıyla, icra müdürlükleri aracılığıyla, devletin cebri icra gücünü kullanarak borcun tahsil edilmesini adına yapılan işlemlerin genel adıdır. Alacaklı, alacağına kavuşmak adına; borçlu adına kayıtlı taşınır, taşınmaz ve mevduatlar üzerine haciz şerhi işleyebileceği gibi; bu haczedilen malların satışı yollarını da takip ederek de alacağına kavuşabilir. Ancak unutulmamalıdır ki; bütün bu haciz işlemleri…

 • İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması Ne Demektir?+

  İcra takiplerinde kesinleşme süreci, ödeme emrini ve borcun kaynağı olan evrakın fotokopisinin muhataba tebliğ olması ile başlar. Muhatap, ödeme emrindeki süreler içerisinde borcu olmadığına dair bir itirazda bulunmaz ise; borcu kabul etmiş sayılır ve icra takibi kesinleşmiş olur. Veyahut borçlu ödeme emrine kanuni süresi içerisinde itiraz etmiş ancak hukuk yollarınca haksız bulunmuşsa da icra takibi kesinleşmektedir. İcra takibinin kesinleşmesi sonucunda alacaklı,…

 • Tebligat nedir, tarafıma gelen tebligata dair neler yapabilirim?+

  Tebligat, hukuki bir işlemin; muhatabına bildirilmesi adına gönderilen, bilgilendirme amacı taşıyan resmi belgelerdir. Tebligat yapılması, hukuki süreci başlatan bir işlemdir. Tebligatın içeriğinde; tebligatın nereden geldiği ve geliş amacı bulunmaktadır. Tebligatın içeriği mutlaka dikkatle okunmalıdır. Tebligatın içeriğinde bahsi geçen sürelerin kaçırılması halinde, tebligatın muhatabı hak kaybına uğrayabilmektedir.

 • İcra takibine neler konu olabilir?+

  Kural olarak, her borç icra takibine konu olabilmektedir. Ancak bu hususta ispat (edilebilme hususu) yükümlülüğü çok önemlidir. Bu sebepten ötürü; uygulamada icra takiplerinin konuları genel hatlarıyla kambiyo senetleri, faturalar ve mahkeme ilamlarıdır.

 • Aleyhimde icra takibi olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?+

  Aleyhinize veyahut lehinize açılan icra dosyalarını; e-Devlet sistemi üzerinden İcra Dosyası Sorgulama bölümü üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda hakkınızda devam eden bir dava varsa; yine e-Devlet sistemi üzerinden Dava Dosyası Sorgulama bölümünden görebilirsiniz. Aynı zamanda; e-Devlet şifreniz ile UYAP Vatandaş Portal sistemi üzerinden hakkınızda devam eden icra takiplerini ve dava dosyalarını bütün evraklarıyla birlikte inceleyebilirsiniz.

 • İcra takibi nedir?+

  İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple vadesinde ödememesi halinde; alacaklının, bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.

 • Eşimin benden habersiz başkasının üzerine geçirdiği mallardan hak talep edebilir miyim?+

  Şayet bu mallar edinilmiş mala giriyorsa TMK’ya göre katılma alacağınız var demektir. Bir tarafın katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı davranışlar muvazaalı olarak değerlendirilir ve tasfiyeye dahil edilir.

 • Boşandıktan sonra eşimin mirasından hak talep edebilir miyim ?+

  Boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte eşler birbirinin mirasından hak talep edemezler. Ancak boşanma kesinleşmemişse gereken şartlar sağlandığı takdirde eşinize mirasçı olabilirsiniz.

 • Eşim işten ayrılır yada işsiz kalırsa nafaka ödemekten kurtulur mu ?+

  Nafaka yükümlüsü, her daim nafaka ödemekle sorumludur. Maddi imkanı ölçüsünde nafaka miktarı artıp azalabilir. Nafaka borçlusunun işten ayrılması ya da işsiz olması, nafaka alacaklısının nafakaya hak kazanamayacağı anlamına gelmez.

 • Karşı taraf boşanmak istemezse dava uzar mı ?+

  Boşanma davalarının süresi, tarafların boşanmayı isteyip istememelerine bağlı değildir. Eğer boşanma davası çekişmeli devam ediyorsa ve nafaka, tazminat, velayet hususunda taraflar anlaşmamışlarsa evlilik birliğinin sarsılmasında kimin kusurlu olduğu araştırılır. Bu durumda boşanmak isteyen taraf, boşanma sebeplerini delillerle ıspatladığı takdirde, karşı tarafın boşanmak isteyip istememesi bir öenm arz etmez ve aile hakimi boşanmaya karar verir.

 • Nafakam ne zaman bağlanır, ne zamana kadar devam eder, çocuğumun nafakası 18 yaşında kesilir mi ?+

  Boşanma yada nafaka davasının açılmasıyla nafaka hak kazanılır. Boşanma davasında ara karar ile tedbir nafakasına hükmedilir ve şartlar oluştuğu takdirde boşanmanın kesinleşmesi ile iştirak/yoksulluk nafakası olarak devam eder. Nafaka davasında ise nihai kararla tedbir nafakasına hükmedilir. Yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısı evlenene kadar devam eder. Nafaka alacaklısının resmi nikahla evlenmeyip evli gibi yaşadığı yada yoksulluktan kurtulduğu takdirde de nafaka…

 • Avukatlar davayı kazanınca vekalet ücretini karşı taraftan almaz mı?+

  Avukatlık Kanunu m.165’ e göre, dava sonunda hükmedilen vekalet ücreti avukata aittir.   Avukatlar verdikleri hukuki hizmet karşılığında müvekkillerden akdi vekalet ücreti alırlar. Davanın kazanılmasıyla da hasımdan Avukatlık Kanunu m.165 gereğince ilam vekalet ücreti alırlar.  Her iki ücretin niteliği farlı olup ödeme yapan tarafları da farklıdır.

 • Boşandıktan sonra yeniden evlenirsem eski eşim velayeti benden alabilir mi ?+

  Taraflardan birinin yeniden evlenmesi başlı başına velayeti değiştirme sebebi değildir. Çocuk anne yada babasıyla kalıyorken yanında kaldığı tarafın evlenmesi velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Ancak müşterek çocuk ihmal yada istismar ediliyorsa veyahut suça sürükleniyorsa bu durum çocuğun menfatine zarar vereceği için velayette elbette değiştirilecektir.

 • Müşterek çocuk 7 yaşına geldikten sonra velayet davası açarak, velayeti alabilir miyim?+

  Toplumdaki yanlış bilinenlerden bir tanesi de müşterek çocuk 7 yaşına geldikten sonra velayetin alınabileceğidir. Velayet hususu kamu düzenindendir ve çocuğun üstün yararı gözetilir. Çocuk hangi ebeveynin yanında olursa olsun, bulunduğu ortam eğitimi, gelişimi ve psikolojisi açısından uygun olup olmadığının araştırılması yapılır. Ezcümle, müşterek çocuğun velayetinin kazanılabilmesi öncelikle yaşa bağlı değildir. Aksine, çocuğun gelişimi, eğitimi,…

 • Boşanma davasını önce ben mi açmalıyım, yoksa karşı tarafın açmasını mı beklemeliyim ?+

  Boşanma davası kim tarafından açılmış olursa olsun, kusurlu taraf haksız çıkacak ve nafaka tazminat ödeyecektir. Taraflardan birinin dava açmış olması onu haklı yada haksız yapmaz. Kim açarsa açsın, hakim tarafından kusur incelemesi ve kusur belirlemesi yapılarak hüküm kurulur.